Wypożyczalnia Strojów

Jeżeli chcesz przeglądać stroje do wypożyczenia, wybierz podpis pod zdjęciem i przejdź do odpowiedniej kategorii.

 

 

 

 

Regulamin wypożyczeń

Niniejszy Regulamin jest regulaminem Wypożyczalni Strojów „All4Party”

 

1. Wypożyczenie kostiumów odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości, z aktualnym adresem zameldowania.

2.Klient zobowiązany jest uiścić w dniu wypożyczenia kostiumu kaucję zwrotną, która ustalana jest przez pracownika wypożyczalni w dniu wypożyczenia, indywidualnie dla każdego stroju.

3. Kostiumy dla dorosłych i dzieci rezerwowane są przez cały rok, również telefonicznie.

4. Wyjściowa cena za wypożyczenie kostiumu obejmuje dwa dni robocze (tzw. „umowną dobę wypożyczalni” tj. dzień przed imprezą kostium jest odbierany, a dzień po imprezie kostium jest zwracany do godziny otwarcia wypożyczalni.

5. Zdjęcia kostiumów będących w ofercie wypożyczalni znajdują się na stronie internetowej. Fakt posiadania przez wypożyczalnię określonego stroju musi być potwierdzony przez pracownika pracowni telefonicznie lub osobiście.

6. Rezerwacja kostiumu zostaje przyjęta przez wypożyczalnię w momencie określenia przez pracownika faktu przyjęcia rezerwacji.

7. Wypożyczalnia strojów nie przyjmuje rezerwacji drogą SMS-ową. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez klienta w bezpośredniej rozmowie z pracownikiem wypożyczalni.

8. Termin zwrotu określony jest dokładnie w czasie wypożyczania i zapisany jest klientowi na tzw. Dokumencie KP.

9. Kaucję za wypożyczenie stroju pracownik wypożyczalni wydaje na podstawie dokumentu KP.

10. Koszt wypożyczenia stroju rozliczny jest z kaucji zabezpieczającej w chwili zwrotu stroju.

11. Kaucja wypłacana jest po stwierdzeniu przez pracownika czy strój nie został uszkodzony w chwili jego zwrotu.

12. Chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni przed upływem terminu zawartego
z dokumentu KP.

13. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości kwoty kolejnego wypożyczenia przemnożonej przez okres przedłużenia.

14. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane kostiumy nie posiadają ukrytych wad i są w dobrym stanie, zdatnym do bezpośredniego użytkowania, czego potwierdzeniem jest zabranie kostiumów z pracowni przez klienta w dniu wypożyczenia.

15. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz niedokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostiumy do czasu oddania ich do wypożyczalni.

16. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia.

17. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta ponosi On odpowiedzialność finansową.

18. Za ewentualne zaginięcie kostiumu lub jego części klient ponosi odpowiedzialność finansową.

19. Koszt zniszczenia pojedynczego kostiumu lub jego części bądź jego zaginięcia wynosi: od 50 do 500zł i jest ustalany przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumu po weryfikacji jego stanu w obecności klienta.

20. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów.

21. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy nieuprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania kostiumów przez klienta ponosi klient.

22. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) za kostium i jest ustalane przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumów do pracowni.

23. Wypożyczenie kostiumu z pracowni oznacza pełną akceptacje niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.

24. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów w siedzibie Wypożyczalni Kostiumów w Tychach przy ul. Dmowskiego 22/112.